Home Khalid Samad Dakwa Mufti Perlis Bakar Api Perkauman Khalid Samad - Mufti Perlis Dr Maza

Khalid Samad – Mufti Perlis Dr Maza