Home Taib tokoh pragmatik, dinamik – Jeniri e324625f-f57d-4d03-9fa9-9be4a589982d

e324625f-f57d-4d03-9fa9-9be4a589982d